Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie WOOŚ.420.16.5.2022.BL.7

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

WOOŚ.420.16.5.2022.BL.7

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - dalej „Kpa", w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.) - dalej „uooś", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Marka Galas, reprezentującego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, przebudowie i rozbudowie śluzy nadawczej DN700 w m. Głuchów wraz ze śluzami odbiorczą i nadawczą DN700 w m. Sędziszów Małopolski na gazociągu w/c DN 700.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 50 § 1 Kpa tut. Organ wezwał do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Termin jej uzupełnienia został wyznaczony na dzień 29.08.2022 r. Po przedłożeniu uzupełnienia lub właściwie sporządzonej (zawierającej uzupełnienia) Karty informacyjnej, zostaną podjęte dalsze czynności odnośnie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kpa, o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście lub na piśmie, kierując korespondencję na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: (017) 785 00 44).

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, iż o kolejnych etapach postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa, strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Rzeszowie.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 20 lipca 2022 r. do 02 sierpnia 2022 r.

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko Telefon kontaktowy: 17 785 00 44

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Gmina Łańcut 2022-07-14
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-07-19 14:38:42
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-07-19 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-07-19 14:40:22
Liczba wyświetleń: 43
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-07-19 14:40:22 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-07-19 14:38:27 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj