Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.91

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

WOOŚ.420.10.1.2021.NH.91

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - dalej „Kpa" w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) - dalej „uooś"

zawiadamiam strony postępowania o wydaniu decyzji znak: WOOŚ.420.10.1.2021.NH.90, z dnia 19 czerwca 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne".

Decyzja ta została wydana na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ul. M. Kasprzaka 25, 01 - 224 Warszawa, działającego przez Pełnomocnika, Pana Macieja Nowakowskiego.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach 7.30 - 15.30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 17 785 00 44) lub w sposób wskazany w art. 49b § 1 Kpa.

Decyzja została również wysłana do Urzędu Miasta Rzeszowa, Urzędu Gminy Krasne, Urzędu Gminy Łańcut, Urzędu Gminy w Markowej, Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze i Urzędu Gminy Jawornik Polski.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Urzędu. Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 22 lipca 2022 r. do 04 sierpnia 2022 r.

Podmiot publikujący: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Wytworzył: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2022-07-19
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-07-21 11:43:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-07-21 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-07-21 11:50:00
Liczba wyświetleń: 22
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-07-21 11:50:00 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-07-21 11:49:27 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj