Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie SKO.415/308/2021

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

SKO.415/308/2021

Rzeszów, dnia 7 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 202lr. poz. 735 ze zm) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 202lr. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam,

że   Samorządowe   Kolegium   Odwoławcze   w  Rzeszowie   decyzją znak: SKO.415/308/2021 z dnia 3 września 202lr. utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Łańcut znak: RZP.6733.28.2021 .WK z dnia 8 lipca 2021 r. w przedmiocie ustalenia na wniosek PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, reprezentowanej  przez pełnomocnika P.Adama Grabowskiego, lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka kablowego jednotorowej linii 110 kV Łańcut - Pruchnik , do wyprowadzenia ze stacji 110/15 kV Łańcut do słupa kablowego nr 1 , wraz z kanalizacją teletechniczną oraz skablowaniem linii 15 kV" na działkach nr ew. 1002/7 , 1009/2 , 1013/8 , 1016/1 , 1015/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew.699 , 707/3 , 740 , 731/2 , 766/2, 766/1 ,780,784/1 ,784/2,792,1155/2,1155/1 ,1156/1 , 1156/2 , 1162 , 1174/2, 1208, 1186, 1199, 1207, 1241 , 1215, 1216 w miejscowości Sonina. Każdy, kto ma w tym interes prawny, może w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie przy ul. Miedziana 4A lub w Urzędzie Gminy Łańcut zapoznać się z treścią wskazanej powyżej decyzji Kolegium. Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A. Skargę spełniającą wymogi określone w art.57 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-07
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-09-16 07:13:39
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-16 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-09-16 07:35:23
Liczba wyświetleń: 25
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-09-16 07:35:23 Zmieniono zawartość główną dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2021-09-16 07:34:30 Zmieniono zawartość główną dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2021-09-16 07:15:27 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-09-16 07:14:57 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj