Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.216.2022.MKo

RZ.ZUZ.L4210.216.2022.MKo

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49, art. 10 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. - dalej zwane Kpa), w związku z art. 389 pkt 1, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne) po rozpatrzeniu wniosku

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu BISPOL Sp. z o.o. do rowu melioracyjnego R-l za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce nr 892/11 w Głuchowie.

W zasięgu oddziaływania znajdują się działki o następujących nr ewid.: 892/11, 888/3, 888/4, 888/5, 892/15, 890/4, 888/2, 887, 884, 881/1, 890/1, 774/6, 892/9, 892/10, 890/4 w m. Głuchów, gmina Łańcut.

Do 3 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy pod adresem: Zarząd Zlewni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Informację o zakończeniu zbierania materiału dowodowego podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty wm. Głuchów.

Zgodnie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ty. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej"

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wytworzył: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 2022-08-30
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-09-02 13:42:38
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-09-02 00:00:00
Liczba wyświetleń: 175
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-09-02 14:03:11 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-09-02 14:01:24 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj