Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKO

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. - dalej zwane Kpa), w związku z art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne) po rozpatrzeniu wniosku

zawiadamia strony postępowania.

że wniosek w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną odprowadzanie wód padowych lub roztopowych poprzez Wyl1O do rowu w km drogi krajowej nr 94 619+290,10 tj. w pkt 5 b) decyzji z dnia 9 kwietnia 2019 r., znak: RZ.ZUZ.1.421.72.2019.JT nie może być załatwiony w terminie wynikającym z art. 35 § 3 Kpa.

Przewidywany termin rozpatrzenia powyższego wniosku: 26 sierpnia 2022 r.

Mając na uwadze, iż sprawa ma charakter skomplikowany, powiązana jest z odrębnym postępowaniem administracyjnym, a zawiadomienie stron postępowania następuje w drodze obwieszczenia, organ administracji publicznej jest obowiązany poinformować strony w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy (art. 36 § 1 Kpa).

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 Kpa, Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 Kpa.

Na podstawie z art. 49 §2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, jeżeli liczba stron przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wytworzył: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 2022-07-11
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-07-19 14:59:27
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-07-19 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-07-19 14:58:29
Liczba wyświetleń: 37
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-07-19 14:58:29 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-07-19 14:58:11 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj