Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.9.2022.WK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

Łańcut, 2022-03-18

 Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 

„Budowa ciągu pieszego przy obiekcie sceny plenerowej” na cz. działek nr ew. 2521/1, 2522/8 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-03-18
Opublikował w BIP: Bernadeta Bróż 2022-03-18 13:45:49
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-03-18 13:00:00
Modyfikował: Bernadeta Bróż 2022-03-18 13:44:42
Liczba wyświetleń: 34
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-03-18 13:44:42 Dodano dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2022-03-18 13:44:00 Dodano podgląd dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
        Porównaj