Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.82.2021.WK

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

Łańcut, 2022-02-24

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 24.02.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
"Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 634, 652, 653/1, 671, 673 w miejscowości Handzlówka.

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Handzlówka na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-02-24
Opublikował w BIP: Bernadeta Bróż 2022-02-28 10:08:29
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-03-14 23:55:00
Modyfikował: Bernadeta Bróż 2022-02-28 10:17:29
Liczba wyświetleń: 75
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-28 10:17:29 Dodano dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2022-02-28 10:13:57 Dodano podgląd dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
        Porównaj