Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie RZP.6733.79.2021.WK

RZP.6733.79.2021.WK

Łańcut, 2022-01-13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1077/2,1077/3,1078/2 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-13
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-01-14 13:56:40
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-14 00:00:00
Liczba wyświetleń: 123
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-01-14 13:57:18 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-01-14 13:57:11 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj