Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.70.2021.WK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RZP.6733.70.2021.WK

Łańcut, 2021-12-15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działkach nr ew. 3357, 1584/7, 1585/8 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-15
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-12-16 09:30:58
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-16 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-12-16 09:41:09
Liczba wyświetleń: 43
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-12-16 09:41:09 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-12-16 09:35:15 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj