Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.65.2021.WK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RZP.6733.65.2021.WK

Łańcut, 2021-12-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 08.12.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 2365/3, 2365/4, 2200/5, 2568/2, 2568/1 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-08
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-12-08 14:55:17
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-08 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-12-08 14:57:36
Liczba wyświetleń: 45
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-12-08 14:57:36 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-12-08 14:57:22 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj