Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie RZP.6733.42.2023.WK

RZP.6733.42.2023.WK

Łańcut, 2023-09-22

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN7108B wraz z wewnętrzna linia zasilającą oraz kanalizacją kablową" na części działki nr ew. 1255/1 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 8:00 - 14:00.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Wójt Gminy 2023-09-22
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2023-09-26 08:53:49
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2023-09-22 00:00:00
Liczba wyświetleń: 25
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-26 08:53:49 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj