Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.42.2021.WK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RZP.6733.42.2021.WK 

Łańcut, 2021-06-14

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 101/5,100, 80, 79/2 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-06-14
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-06-15 14:54:58
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-06-15 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-06-15 14:55:16
Liczba wyświetleń: 21
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-06-15 14:55:16 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-06-15 14:54:20 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj