Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.40.2021.WK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RZP.6733.40.2021.WK

Łańcut, 2021-07-12

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 12.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 599/2, 597/3, 599/6, 599/7 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-07-12
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-07-15 12:59:08
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-07-15 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-07-15 12:58:23
Liczba wyświetleń: 89
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-07-15 12:58:23 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-07-15 12:58:17 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj