Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie RZP.6733.37.2023.WK

RZP.6733.37.2023.WK

Łańcut, 2023-09-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 11.09.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego - Kraczkowa XV na części działek nr ew. 2584/1, 2590, 2591, 2605, 2607/3, 2607/4, 2613, 2614, 2615/2, 2625/1, 2626, 2644, 2340, 2200/2 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Wójt Gminy 2023-09-11
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2023-09-13 07:47:10
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2023-09-13 00:00:00
Liczba wyświetleń: 26
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-13 07:47:10 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj