Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie RZP.6733.30.2022.WK

RZP.6733.30.2022.WK

Łańcut, 2023-03-08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, że w dniu 8.03.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej LAN7119A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową" na części działki nr ew. 659/2 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut. Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Wójt Gminy 2023-03-08
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2023-03-09 14:25:54
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2023-03-09 00:00:00
Liczba wyświetleń: 61
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-09 14:25:54 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj