Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.25.2021.WK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2447/2, 2448/2, 2449, 2450/3, 2453/6, 2456/1 w miejscowości Kraczkowa"
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2447/2, 2448/2, 2449, 2450/3, 2453/6, 2456/1 w miejscowości Kraczkowa"


Pouczenie 

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2021-05-06
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: admin
Data opublikowania: 2021-05-06 13:33:17
Liczba wyświetleń: 31
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-05-06 13:33:30 Dodano dokument
Dodano podgląd dokumentu
Bernadeta Bróż
Bernadeta Bróż
Szukaj
        Porównaj