Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie RZP.6733.15.2023.WK

RZP.6733.15.2023. WK
Łańcut, 2023-03-21

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogoźno"" na działkach nr ew. 1154/6,1190,1235,1213,1214,1216,1217,1221,1191/2,1222,1224,1225, 1226,1227,1228,1229,1230 w miejscowości Rogoźno

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°° Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Gmina Łańcut 2023-03-21
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2023-03-24 10:56:43
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2023-03-23 00:00:00
Liczba wyświetleń: 41
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-24 10:56:43 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj