Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie RZP.6733.14.2022.WK

RZP.6733.14.2022.WK

Łańcut, 2022-08-08

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 08.08.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1079/2, 731, 767/2, 768/3, 768/2, 769 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.


Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-08-08
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-08-08 15:04:53
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-08-08 00:00:00
Liczba wyświetleń: 105
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-08-08 15:05:57 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-08-08 15:04:49 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj