Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie RZP.6733.12.2022.WK

RZP.6733.12.2022.WK

Łańcut, 2022-06-07

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 07.06.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 620/4 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 671/2, 682/3 w miejscowości Dębina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut oraz Urzędu Gminy Białobrzegi, a także w miejscowości Głuchów oraz Dębina

na okres 14 dni.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Gmina Łańcut 2022-06-07
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-06-07 12:18:55
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-06-07 00:00:00
Liczba wyświetleń: 107
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-07 12:23:31 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-07 12:23:11 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj