Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie RZP.6733.11.2023.WK

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

 Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosina"" na działkach nr ew. 4348,4347, 4274, 709 w miejscowości Kosina

 Pouczenie

 Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°° Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji 


Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Wójt Gminy 2023-03-20
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2023-03-23 00:00:00
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2023-03-24 12:57:05
Liczba wyświetleń: 41
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-24 12:57:05 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj