Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.10.2022.WK

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

Łańcut, 2022-04-13

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadamia, że w dniu 13.04.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa publicznego placu utwardzonego przy obiekcie domu seniora w Kosinie" na działce nr ew. 3534 w miejscowości Kosina.

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-04-13
Opublikował w BIP: Bernadeta Bróż 2022-04-14 12:48:16
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-04-14 12:00:00
Modyfikował: Bernadeta Bróż 2022-04-14 12:50:53
Liczba wyświetleń: 26
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-04-14 12:50:53 Dodano dokument Bernadeta Bróż Szukaj
2022-04-14 12:50:34 Dodano podgląd dokumentu Bernadeta Bróż Szukaj
        Porównaj