Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RGN.6220.9.2021.MN

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RGN.6220.9.2021.MN

Łańcut, dnia 18.06.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Łańcut został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogoźno - Gać" w miejscowości Rogoźno i Kosina od km 0+000,00 do km 1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1;1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 w obręb 0007 Rogoźno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut".

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735) przysługuje stronom prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w rozpatrywanej sprawie w Urzędzie Gminy Łańcut na adres: ug@gminalancut.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U 2021 r. poz. 247 ze zm.) stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, stronie internetowej Urzędu Gminy Gać, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut i Urzędzie Gminy Gać, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rogóżno i Kosina oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-06-18
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-06-18 14:29:54
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-06-18 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-06-18 14:40:04
Liczba wyświetleń: 22
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-06-18 14:40:04 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-06-18 14:39:54 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj