Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie RGN.6220.7.2023.AR

RGN.6220.7.2023.AR

OBWIESZCZENIE o zapoznaniu ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie z dnia 18 września 2023 r.

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2023.775 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2023.1094 ze zm., dalej jako ustawa ooś/, w związku z wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2023 r. SGenergia Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Instalacji fotowoltaicznej „Kosina 1" o mocy do 2 MW na działkach ozn. nr ewid.: 98, 99 i 101 w mc. Kosina, zawiadamia się strony postępowania o tym, że:

1)   w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji, w tym wymagana prawem:

 -   opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, z dnia 5 września 2023 r., znak: PSNZ.9020.4.11.2023, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia;

-   opinia wodnoprawna Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie, z dnia: 12 września 2023 r., znak: RZ.ZZŚ.1.4901.125.2023.KŚ, stwierdzająca, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane;

-   opinia organu ds. ochrony środowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 14 września 2023 r., znak: WOOŚ.4220.10.12.2023.BM.2, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia pod wskazanymi w ww. opinii warunkami;

2)   ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa, organ prowadzący postępowanie zawiadamia strony w formie obwieszczenia. W związku z tym, niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut (ul. Mickiewicza 2A) oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia;

3)   zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie. Obwieszczenie o zebraniu materiału   dowodowego   w   sprawie   zostanie   udostępnione   w Biuletynie

Informacji Publicznej w dniu 19 września 2023 r.; 4) informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, w godzinach pracy Urzędu. W tym samym terminie można również zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Łańcut. Po upływie wskazanego terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

Z up. WÓJTA GMINY ŁAŃCUT MARIUSZ PIENIĄŻEK

Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Wójt Gminy 2023-09-18
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2023-09-19 15:03:44
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2023-09-19 00:00:00
Liczba wyświetleń: 26
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-19 15:03:44 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj