Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RGN.6220.5.2021.MN

RGN.6220.5.2021 .MN

Łańcut, dnia 9.06.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Łańcut został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy „D" - dojazdowej Albigowa - Granice km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Albigowa".

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735) przysługuje stronom prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w rozpatrywanej sprawie w Urzędzie Gminy Łańcut na adres: ug@gminalancut.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U 2021 r. poz. 247 ze zm.) stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, stronie internetowej Urzędu Gminy Markowa, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut i Urzędzie Gminy Markowa, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Albigowa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2021-06-09
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder
Data opublikowania: 2021-06-09 14:28:51
Modyfikował: Kinga Balawejder
Data modyfikacji: 2021-06-09 14:28:23
Liczba wyświetleń: 10
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-06-09 14:29:04 Zmieniono zawartość główną dokumentu
Kinga Balawejder
Szukaj
2021-06-09 14:29:05 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-06-09 14:29:05 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj