Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RGN.6220.18.2020.MN.JK

  • 18 lutego 2021 10:29

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Poprawa warunków transportu drogowego oraz komunikacji w miejscowości Handzlówka"

RGN.6220.18.2020.MN.JK.

Łańcut, dnia 12.02.2021 r.

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa warunków transportu drogowego oraz komunikacji w miejscowości Handzlówka" z wniosku Gminy Łańcut reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Rafała Dziedzica, ul. Graniczna 7/7, 35- 326 Rzeszów nie jest możliwe do załatwienia w terminie ustawowym, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, konieczność wnikliwej analizy całego zgromadzonego materiału dowodowego oraz dokonanie niezbędnych czynności administracyjnych.

W związku z powyższym, szacowany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia określa się do 31 marca 2021 r.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.247), udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Łańcut.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 49 Kpa o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane zawiadomieniem obwieszczeniem, zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę zgodnie z art. 36 i 37 Kpa.

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2021-02-18 10:29:34
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder
Data opublikowania: 2021-02-18 00:00:00
Liczba wyświetleń: 32