Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RGN.6220.17.2020.MN.JK

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R Kraczkowa Działy Zachodnie"

RGN.6220.17.2020.MN.JK

Łańcut, dnia 30.04.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuję o wydaniu przez Wójta Gminy Łańcut decyzji znak RGN.6220.17.2020.MN.JK z dnia 30.04.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R Kraczkowa Działy Zachodnie".

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Wszelkie uwagi, wnioski oraz pytania należy kierować bezpośrednio pod nr telefonu: (17) 225 46 88 oraz składać pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gminalancut.pl oraz poprzez platformę ePUAP.

Zgodnie z art. 49 ustawy czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735).

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2021-04-30 00:00:00
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder
Data opublikowania: 2021-04-30 13:47:52
Liczba wyświetleń: 20