Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RGN.6220.13.2021.MN

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RGN.6220.13.2021.MN

Łańcut, dnia 10.11.2021 r.

Obwieszczenie Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Na podstawie art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wprowadzenie na rynek nowej oferty BlOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R" nie jest możliwe do załatwienia w terminie ustawowym.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o dowody pozwalające jednoznacznie ustalić strony postępowania.

W związku z powyższym, szacowany termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia określa się do dnia 10 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się:

1)    do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2)  do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247), udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kraczkowa oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-11-10
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-11-10 10:23:54
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-11-10 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-11-10 10:27:12
Liczba wyświetleń: 46
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-11-10 10:27:12 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-11-10 10:27:05 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj