Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie RGN.6220.10.2022.AR

Łańcut, dn. 20 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art.75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.2021.247 ze zm., dalej jako ustawa ooś/ oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2021.735 ze zm., dalej jako Kpa/, w związku z wnioskiem BUDIM sp. z o.o. z siedzibą 37-124 Kraczkowa 1038A z dnia 10 czerwca 2022 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Skup złomu metali żelaznych na działce ozn. nr ewid.: 2011 położonej w Kraczkowej 1038 A, 37-124 Kraczkowa

WÓJT GMINY ŁAŃCUT

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

  1. o wszczęciu w dniu 10 czerwca 2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji,
  2. o wystąpieniu w dniu 20 czerwca 2022 r. do: organu ds. ochrony środowiska -Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej - Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie celem wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu oddziaływania ww. inwestycji na środowisko.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 i art. 73 § 1 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w Referacie Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy ooś, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaje się po zasięgnięciu opinii lub/i dokonaniu uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGWWP


Podmiot publikujący: Gmina Łańcut
Wytworzył: Gmina Łańcut 2022-06-20
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-06-21 14:52:10
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-06-21 00:00:00
Liczba wyświetleń: 107
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-21 14:53:10 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-06-21 14:52:58 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj