Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RGN.6220.10.2021.MN

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RGN.6220.10.2021.MN

Łańcut, dnia 20.09.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanego dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia się strony o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku z odwołaniem od decyzji Wójta Gminy Łańcut z dnia 07.09.2021 r. znak: RGN. 6220.10.2021.MN o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Puchałówka (Kosina - Rogóżno)" w miejscowościach Kosina i Rogóżno na terenie Gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Z treścią ww. odwołania oraz aktami sprawy można zapoznać się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Rzeszowie ul. Miedziana 4A, 35-102 Rzeszów.

Zgodnie z art. 49 KPA strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kosina i Rogóżno oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-20
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-09-20 14:48:09
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-20 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-09-20 14:45:47
Liczba wyświetleń: 35
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-09-20 14:45:47 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-09-20 14:45:41 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj