Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie OS.6220.7.2021

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Markowa, 2021-09-16

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

WOJT GMINY MARKOWA ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

że został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji 9/2011/m na bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego w horyzoncie XII złoża gazu ziemnego „Husów E" - Podziemnym Magazynie Gazu „Husów"

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) przysługuje stronom prawe do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w rozpatrywanej sprawie w Urzędzie Gminy Markowa, 37-120 Markowa 1399 - pok. Nr 31 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwa r u n kowa n iach.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) stosuje się art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zawieszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Markowa, na stronie internetowej Urzędu Gminy Markowa, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Markowa oraz Urzędzie Gminy Łańcut, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Markowa i Husów oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-16
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-09-22 09:06:47
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-09-22 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-09-22 09:07:40
Liczba wyświetleń: 19
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-09-22 09:07:40 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-09-22 09:07:33 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj