Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie N-VIII.7820.1.25.2018

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE z dnia 11 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.),

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji znak: N-VHI.7820.1.25.2018, z dnia 22 grudnia 2021 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: „Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą

A4 i DK 94", na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce „co robimy/nieruchomości i budownictwo" lub osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 17-867-15-64.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-11
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-01-11 07:39:07
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-11 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2022-01-11 07:45:45
Liczba wyświetleń: 37
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-01-11 07:45:45 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-01-11 07:45:16 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj