Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie I-III.7821.7.2022

OBWIESZCZENIE z dnia 21.07.2022 r.

Stosownie do art. 11 f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI zawiadamia

o wydaniu decyzji z dnia 13.07.2022 r., znak: I-III.7821.7.2022, uchylającej w całości decyzję Starosty Łańcuckiego Nr 5/22 z dnia 09.05.2022 r., znak: AB-II.6740.22.2022, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej Albigowa - Granice w km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" i umarzającej postępowanie organu I instancji w całości.

Uprzejmie informuję, że z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce „co robimy/nieruchomości i budownictwo/decyzje dotyczące inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko", od dnia 21 lipca 2022 r., osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, oraz w Urzędzie Gminy Łańcut, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w urzędzie.

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia zawarte jest w decyzji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 72 ust. 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu (17) 867-16-17.

Podmiot publikujący: Wojewoda Podkarpacki
Wytworzył: Wojewoda Podkarpacki 2022-07-21
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-07-21 00:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-07-19 00:00:00
Liczba wyświetleń: 101
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-07-19 15:09:13 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2022-07-19 15:08:54 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj