Menu Podmiotowe menu ikonka

Decyzja RGN.6220.18.2021.MN

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RGN.6220.18.2021.MN

Łańcut, dnia 29.12.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kraczkowa Działy Wschodnie".

Uzasadnienie

W dniu 4.10.2021 r. do Wójta Gminy Łańcut wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kraczkowa Działy Wschodnie".

Pismem z dnia 12.10.2021 r., Wójt Gminy Łańcut, wszczął postępowanie www. sprawie.

W toku postępowania administracyjnego, w dniu 27.12.2021 r., do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęło pismo Wójta Gminy Łańcut, w którym wycofuje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kraczkowa Działy Wschodnie".

W związku z tym wniosek w całości stał się bezprzedmiotowy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-29
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-12-29 14:37:23
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-29 00:00:00
Modyfikował: Kinga Balawejder 2021-12-29 14:37:46
Liczba wyświetleń: 33
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-12-29 14:37:46 Zmieniono tytuł dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
2021-12-29 14:36:34 Dodano dokument Kinga Balawejder Szukaj
2021-12-29 14:35:51 Dodano podgląd dokumentu Kinga Balawejder Szukaj
        Porównaj