TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

RZP.6733.70.2021.WK

Łańcut, 2022-01-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 12.01.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działkach nr ew. 3357,1584/7,1585/8 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-12
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2022-01-14 14:04:14
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2022-01-14 00:00:00
Liczba wyświetleń: 64