TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późniejszymi zmianami)

STAROSTA ŁAŃCUCKI

zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 1/21 z dnia 08.12.2021 r., znak AB-II.6740.163.2021

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109880R Kraczkowa – Zagumnia Północne w km 0+352,40 - 0+481,35 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kraczkowa” na terenie działek nr ewid. gr.: 1072/4, 1071/4, 1114, 1071/11 (1071/7), 1071/15 (1071/10), 1071/13 (1071/9), 1072/7 (1072/3), 1072/5 (1072/2), 1083/1 (1083), 1085/1 (1085), 1517/5 (1517/2), 1517/3 (1517/1), 1518/3 (1518/2) położonych w obrębie Kraczkowa, jednostka Gmina Łańcut (pogrubioną czcionką wskazano działki powstałe w wyniku podziału stanowiące projektowany pas drogowy, zaś w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem) wraz z określeniem działek lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone: 1071/12 (1071/7), 1072/8 (1072/3), 1072/6 (1072/2), 1085/2 (1085), 1517/4 (1517/1), 1518/1, 1524 położonych w obrębie Kraczkowa, jednostka Gmina Łańcut (w nawiasie wskazano numer działki przed podziałem) dla Wójta Gminy Łańcut, Łańcut ul. Mickiewicza 2a.

Z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łańcucie, Łańcut ul. Piłsudskiego 9, pokój nr 43, II piętro,
w godzinach 700 - 1500.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-08
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-12-09 13:53:19
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-12-09 00:00:00
Liczba wyświetleń: 51