TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j. z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z późn. zm.)

zawiadamiam

iż na wniosek Wójta Gminy Łańcut z dnia 18.05.2021 r., znak: RZP.6733.38.2021 .WK wydane zostało przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie postanowienie znak: KRO.5120.184.2021.KM uzgadniające, w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w Kraczkowej" na działkach nr cw. 347/5, 347/6, 348, 349/7, 1229/1, 1229/2, 1189, 1356, 1302, 4624, 1113, 1114, 1102, 1101, 1096/3, 1096/4, 1096/5, 1096/6, 1515/1, 1517/2, 1517/1, 1518/2, 1518/1, 1072/2, 1072/3, 1071/9, 1071/10, 1071/7, 1071/4, 1524, 1525/8, 1044/2, 1043/2, 1029/6, 1029/4, 1528, 1529/1, 1530/1, 1530/7, 1532, 1533/18, 1531, 1008/4, 992/3, 1338, 1339, 1345/2, 1346/1, 1219, 375/2, 1216/4, 1216/2, 1348/1, 1347/1, 1215/4, 1215/2, 1212, 1407, 1408/1, 1410, 1411/2, 1411/1, 1434/1, 1352, 1103, 1072/4 w miejscowości Kraczkowa.

Każdy kto ma w tym interes prawny może zapoznać się z treścią niniejszego postanowienia w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie ul. Armii Krajowej 3 lub w Urzędzie Gminy Łańcut w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-06-09
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-06-17 10:36:40
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Gminy Łańcut 2021-06-17 00:00:00
Liczba wyświetleń: 37