Status prawny i organizacja SP Albigowa

Data publikacji: 2021-06-07 08:21:00

Status prawny i organizacja

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży, która:

  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
  • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Albigowej, nr budynku 489, na działce nr 2056 i 2058.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut 2021-06-07
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder 2021-06-07 08:21:00
Liczba wyświetleń: 621

Wygenerowano: 2023-10-01 00:12:40