TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 364, 366, 373, 402/4 w miejscowości Rogóżno

RZP.6733.23.2021.WK

Łańcut, 2021-04-27

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 364, 366, 373, 402/4 w miejscowości Rogóżno

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogóżno na okres 14 dni.

Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Data wytworzenia: 2021-04-27
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Balawejder
Data opublikowania: 2021-04-28 13:05:35
Liczba wyświetleń: 29
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-04-28 13:05:22 Dodano dokument
Dodano podgląd dokumentu
Kinga Balawejder
Kinga Balawejder
Szukaj
        Porównaj