URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej następuje w drodze:
1) udostępniania na wniosek w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
2) wstępu na posiedzenia organów, kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów, i udostępniania materiałów dokumentujących te posiedzenia.
3) wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łańcucie ul. Mickiewicza 2a

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot, o którym wyżej mowa, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku wyżej określonym przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
Do decyzji, o których wyżej mowa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa wyżej, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.
Organy, o których mowa, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Organy władzy publicznej pochodzące z powszechnych wyborów sporządzają i udostępniają protokoły swoich obrad.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać:

Urząd Gminy Łańcut
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut

Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać pod nr tel :
(017) 225-25-24

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
WytworzyłUrząd Gminy Łańcut2004-03-05
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej Plik pdf 34.17 KB
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 19 kwietnia 2019r. 23:12:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.