URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Zakres działania i zadania gminy

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art.6 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym).

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy :

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

 4. lokalnego transportu zbiorowego,

 5. ochrony zdrowia,

 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,

 8. edukacji publicznej,

 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

 11. targowisk i hal targowych

 12. zieleni gminnej i zadrzewień,

 13. cmentarzy gminnych,

 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

 17. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,

 18. promocji gminy,

 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. (art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym)

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. (art..8 ust.1,2,2a ustawy o samorządzie gminnym)

Status i forma prawna gminy

Wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa mieszkańcy gminy. Przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. (art.1 ust.1,2 ustawy o samorządzie gminnym)

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. (art.2 ust.1,2,3 ustawy o samorządzie gminnym)

O ustroju gminy stanowi jej statut. (art.3 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym)

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze : sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. (art.5 ust.1,2,3 ustawy o samorządzie gminnym)

Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył2005-03-03
Publikujący -
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 14 lipca 2020r. 08:41:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.