Wiadomości http://bip.gminalancut.pl Obwieszczenie KRO.5120.282.2019.WK Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działkach nr ew. 1870,1872/4,1872/3,1872/2,1872/1,1874/3,1873/2,1874/1,1892, 1893/1 i 1893/2 w miejscowości Kraczkowa" ... Obwieszczenie RIK.6733.33.2018 Wed, 26 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN5001E na działce nr ew. 1544/18 w m. Kosina... Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut Fri, 05 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 RIK.6733.35.2019 Łańcut, 2019-07-04   O B W I E S Z C Z E N I E   WÓJTA GMINY ŁAŃCUT   Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49...... Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut Fri, 05 Jul 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 RIK.6733.32.2018 Łańcut, 2019-07-04   O B W I E S Z C Z E N I E   WÓJTA GMINY ŁAŃCUT   Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49...... Obwieszczenie Ministra Energii Wed, 19 Jun 2019 00:00:00 +0200 http://bip.gminalancut.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-290 Obwieszczenie dot. projektu zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej......