Wynik ogłoszenia: DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW REHABILITACYJNO -EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE, LASZCZYNACH, WYSOKIEJ I ALBIGOWEJ

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl inwestycje@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Dowóz dzieci z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach, Wysokiej i Albigowej”, obejmującego następujące części:

Trasa 1 - Rogóżno - Laszczyny (Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Laszczyny 75A) - ok. 15 km.      

Trasa 2 – Handzlówka – Rzeszów (Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie ul. Lwowska 60 i Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 ) ok. 31 km.

Trasa 3 – Rogóżno – Głuchów - Wysoka – Kraczkowa - Rzeszów (Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Marszałkowska 24 A i ul. Ofiar Katynia 1) ok. 45 km.

Trasa 4 - Handzlówka – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 9 km.

Trasa 5 – Kosina – Sonina – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 13 km.

Trasa 6 – Kraczkowa – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49) ok. 9 km

Trasa 7 - Albigowa – Kraczkowa – Rzeszów (Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy, ul. Staszica 10B) ok. 25 km.

Trasa 8 Albigowa Honie – Albigowa (Zespół Szkół Albigowa) ok. 5 km.

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Oferta Nr 1 - Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy CARITAS w Wysokiej Wysoka 49 37-100 ŁańcutCzęść 4 - Trasa 4 - Handzlówka – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49), Część 5 - Trasa 5 – Kosina – Sonina – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49), Część 6 - Trasa 6 – Kraczkowa – Wysoka (Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Wysoka 49).

Oferta Nr 3 – Taksówka Osobowa Nr 3 Ferdynand Szmuc 37-122 Albigowa 534Część 2 - Trasa 2 – Handzlówka – Rzeszów (Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie ul. Lwowska 60 i Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1).

Oferta Nr 4 – Licencjonowany Przewóz Osób Arkadiusz Bar Wysoka 34 37-100 ŁańcutCzęść 1 -Trasa 1 - Rogóżno - Laszczyny (Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Laszczyny 75A).  Część 3 - Trasa 3 – Rogóżno – Głuchów - Wysoka – Kraczkowa - Rzeszów (Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie ul. Marszałkowska 24 A i ul. Ofiar Katynia 1).

Oferta Nr 5 – PM - BUS s.c. Paweł Gil, Marek Strzępek ul. Paderewskiego 182 35-330 Rzeszów Część 7 - Trasa 7 - Albigowa – Kraczkowa – Rzeszów (Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy, ul. Staszica 10B).

Uzasadnienie Wyboru:

Przedmiotowe oferty spełniają warunki zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a w budżecie Gminy zabezpieczono potrzebne środki na realizację zamawianych usług.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie oferty spełniają warunki udziału zawarte w ustawie Pzp oraz SIWZ.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 postępowanie o udzielenie zamówienia w Części 8 zostaje unieważnione, ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja im przyznana przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 %

Punktacja

 

1.

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy CARITAS w Wysokiej

Wysoka 49 37-100 Łańcut

Część 4 – 100,00

Część 5 – 100,00

Część 6 – 100,00

2.

Firma Handlowo – Usługowa Mariusz Freń

37-220 Kańczuga  Sietesz 56

Część 8 – 0,00

3.

Taksówka Osobowa Nr 3 Ferdynand Szmuc

37-122 Albigowa 534

Część 2 – 100,00

4.

Licencjonowany Przewóz Osób Arkadiusz Bar

Wysoka 34 37-100 Łańcut

Część 1 – 100,00

Część 3 – 100,00

5.

PM-BUS s. c. Paweł Gil, Marek Strzępek

ul. Paderewskiego 182 35-330 Rzeszów

Część 2 – 85,29

Część 7 – 100,00

 

Wójt Gminny Łańcut
Zbigniew Łoza

 Data dodania: 2013-12-11 13:33

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz oferty+ Oświadczenia + Załączniki 152.50 KbPlik doc
2. Projekt umowy 56.83 KbPlik pdf
3. SIWZ 98.10 KbPlik pdf