RZ.ZUZ.1.4210.229.2020.MK
Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia: „Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz budowa przyłączy gazowych średniego ciśnienia w m. Głuchów, gmina Łańcut,, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.

RZ.ZUZ.1.4210.229.2020.MK 
ZAWIADOMIENIE 
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - dalej Kpa), w związku z art. 389 pkt 9 i pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 7 oraz art.401 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 -dalej Prawo wodne) po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło,
zawiadamiam o:
I.      Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Sawa (działka nr ewid. 855 w km 5+100), sieci gazowej, w ramach przedsięwzięcia: „Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz budowa przyłączy gazowych średniego ciśnienia w m. Głuchów, gmina Łańcut,, powiat łańcucki, województwo podkarpackie.
II.    Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zgodnie z art. 41 Kpa.
Informację o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Głuchów, gminie Łańcut, powiecie łańcuckim.
Jednocześnie informuję, że z troski o zdrowie stron postępowania oraz pracowników organu, z powodu epidemii COVID-19, wizyta w siedzibie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5, 38-400 Krosno możliwa jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 800 do 1600, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 13 44 88 993, 13 44 88 994 lub 603 217 216), przy zachowaniu rygoru sanitarnego.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rz.zuz.1.4210.229.2020.pdf 265678 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-05-22
PublikującyBalawejder Kinga 2020-05-28 10:49:14
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-12