Obwieszczenie RZP.6733.29.2020.WK
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 30kV na kablową ziemną 30kV. Demontaż linki i słupów z linii napowietrznej 30kV" na częściach działek nr ew. 1183/3,1183/6,1186/1,1185,1465/2 w miejscowości GłuchówRZP.6733.29.2020.WK
Łańcut, 2020-05-21
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT 
Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 21.05.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 30kV na kablową ziemną 30kV. Demontaż linki i słupów z linii napowietrznej 30kV" na częściach działek nr ew. 1183/3,1183/6,
1186/1,1185,1465/2 w miejscowości Głuchów
Pouczenie
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.
Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 
Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp_6733.29.2020.wk.pdf 198646 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-05-21
PublikującyBalawejder Kinga 2020-05-22 09:58:54
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-06-05