Obwieszczenie RZP.6733.3.2020.WK
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.03.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kosina" na działkach nr ew. 1957, 1945/10,1787/1,1722/3,1721/2,1721/1,1717,1719/8 i 1719/9 w miejscowości KosinaRZP.6733.3.2020.WK
Łańcut, 2020-03-12 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT 
Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia, że w dniu 12.03.2020 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kosina" na działkach nr ew. 1957, 1945/10,1787/1,1722/3,1721/2,1721/1,1717,1719/8 i 1719/9 w miejscowości Kosina
Pouczenie
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.
Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rzp.6733.3.2020.wkmar.pdf 179553 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2020-03-12
PublikującyBalawejder Kinga 2020-03-16 08:36:29
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2020-03-30