Obwieszczenie RIK.6733.35.2019
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że  została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wysoka na działce nr ew. 654 w miejscowości Wysoka

RIK.6733.35.2019
Łańcut, 2019-08-05  
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT
 
Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 05.08.2019 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
 
Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Wysoka na działce nr ew. 654 w miejscowości Wysoka 
Pouczenie 
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a. 37-100 Łańcut. 
Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_rik.6733.35.2019si.pdf 172133 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-08-05
PublikującyBalawejder Kinga 2019-08-07 07:46:32
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-08-21