URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Obwieszczenie Ministra Energii
Obwieszczenie dot. projektu zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim, udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, dalej: p.g.g.), związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, dalej: k.p.a.), 
MINISTER ENERGII 
zawiadamia, że w dniu 31 maja 2019 r. wydał postanowienie pozytywnie uzgadniające, przekazany przez Ministra Środowiska, projekt zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim, udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia i z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie (ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek w godz. 8:15-16:15). Telefon do Sekretariatu Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Energii - 22 695 87 19. Zgodnie z art. 41 ust. 1 p.g.g. za strony w toczącym się postępowaniu uznano w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych -właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości:
  • nr 1629 w obrębie ewidencyjnym Siedlaczka jednostki ewidencyjnej Kańczuga;
  • nr 3285 w obrębie ewidencyjnym Manasterz jednostki ewidencyjnej Jawornik Polski;
  • nr 262/2, 469, 751, 816, 1073/3, 1073/5, 1074/1, 1103/4, 1124/2, 1126/2, 1382, 1384, 1390, 1468, 1469, 2024/20 w obrębie ewidencyjnym Husów jednostki ewidencyjnej Markowa;
  • nr 2820/3, 5770, 7074 w obrębie ewidencyjnym Markowa jednostki ewidencyjnej Markowa;
  • nr 2321, 3130/1, 3299/1, 3376/16, 3376/24, 3376/26, 4067, 4069 w obrębie ewidencyjnym Albigowa jednostki ewidencyjnej Łańcut;
  • nr 345/2, 346/2, 1886, 1889 w obrębie ewidencyjnym Kraczkowa jednostki ewidencyjnej Łańcut;
  • nr 1212/1, 2595, 2614 w obrębie ewidencyjnym Krasne jednostki ewidencyjnej Krasne. Ponadto zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia

stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
Od postanowienia nie służy zażalenie, jednakże Strona z niego niezadowolona może zwrócić się do Ministra Energii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia. Strona może zrzec się tego prawa. Z dniem doręczenia Ministrowi Energii oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania - postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia obwieszczenia.
Strona niezadowolona z postanowienia może nie skorzystać z prawa wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i wnieść, za pośrednictwem Ministra Energii, skargę na postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie trzydziestu dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia. Wnosząc skargę na postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy uiścić wpis stały od skargi w wysokości 100 zł; uiszczając kwotę wpisu - gotówką do kasy Sądu albo na rachunek bankowy Sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany. Strona może złożyć wniosek o przyznanie przez Sąd prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego - na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wniosek można złożyć do Sądu przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania przed Sądem; wniosek o przyznanie przez Sąd prawa pomocy jest wolny od opłat sądowych. Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej składa się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości tego sądu, może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym, który wniosek ten niezwłocznie przesyła do sądu właściwego.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej w Ministerstwie Energii oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy gmin wymienionych powyżej.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) obw_min_en_10.06.2019.pdf 563118 bajtów 7
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-06-10
PublikującyBalawejder Kinga 2019-06-19 09:39:13
ModyfikacjaKinga Balawejder 2019-08-30
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2029-06-19
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2020r. 00:23:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.