Obwieszczenie SKO.415/97/2019

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działające na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2018.2096 t.j. ze zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2018.1945 t.j. ze zm.)Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działające na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2018.2096 t.j. ze zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2018.1945 t.j. ze zm.)

 

zawiadamia,

 

że w dniu 29.04.2019r.. decyzją sygn. SKO.415/97/2019 Samorządowe Kolegium w Rzeszowie uchyliło w całości decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Łańcut z dnia 1.03.2019r. nr RIK.6733.40.2018 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LAN3303D" na działce nr ewid. 161 lw miejscowości Sonina, gm. Łańcut, na rzecz P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 pok. 221,na stronie internetowej BIP SKO w Rzeszowie oraz Urzędzie Gminy Łańcut zapoznać się z treścią wskazanej powyżej decyzji.

Doręczenie przedmiotowej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od niniejszej decyzji skarga nie przysługuje, jednakże zgodnie z art. 64a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2018.1302 t.j. ze zm.), zwanej dalej „p.p.s.a.", strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Sprzeciw od decyzji powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, żądanie jej uchylenia oraz oznaczenie organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003r. Nr

221, poz. 2193 ze zm.) od sprzeciwu od decyzji należy uiścić wpis w wysokości 100 zł. Stosownie do art. 243 § 1 ppsa stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania może być przyznane prawo pomocy; prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie SKM_C45819052312180.pdf 109510 bajtów 16
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-05-23
Publikujący admin 2019-05-23 13:16:47
Data wygaśnięcia: admin 2020-06-06