Obwieszczenie RIK.6733.68.2018
Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 07.02.2019 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 882, 881/2, 877/1 w miejscowości SoninaRIK.6733.68.2018
Łańcut, 2019-02-07 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ŁAŃCUT 
Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07.02.2019 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 882, 881/2, 877/1 w miejscowości Sonina 
Pouczenie 
Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut. 
Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 
Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść uchwały (pobierz) obw_rik.6733.68.2018lu.pdf 245637 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2019-02-07
PublikującyBalawejder Kinga 2019-02-08 12:22:28
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2019-02-22