URZĄD GMINY ŁAŃCUT
bip.gov.pl
Obwieszczenie RRE.6220.11.2018
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.06.2018 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Polna 3b, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina"

RRE.6220.11.2018
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j. ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.06.2018 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Polna 3b, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie zmiany decyzji z dnia 29.09.2016 r. znak: RRE.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa -Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina" zmienionej decyzją Wójta Gminy Łańcut, znak: RRE.6220.15.2017 z dnia 4.08.2017 r. pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina od km 0+000 do km 4+301w m. Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w zakresie szerszego niż to wcześniej planowano zakresu przebudowy i zabezpieczenia sieci i linii infrastruktury technicznej.
 
Zgodnie z brzmieniem art. 49 Kpa zawiadomienie o wszczęciu postępowania będzie uważane za doręczone po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut, w miejscowościach Sonina, Wysoka i Albigowa nastąpi w dniu 3 .07.2018 r.
  
POUCZENIE
  1. Zgodnie z Art. 10 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z ogólną zasadą prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa
  2. Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w Urzędzie Gminy Łańcut pok. 17 I piętro w godzinach od 830 - 1500 zapoznać się z charakterem i zakresem przedsięwzięcia wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
  3. Zgodnie z art.32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Zgodnie z art. 33 Kpa pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Epuap. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia (pobierz) wyst_rre.6220.11.2018cz.pdf 530432 bajtów 3
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy Łańcut
Wytworzył Urząd Gminy Łańcut 2018-07-09
PublikującyBalawejder Kinga 2018-07-09 14:25:14
ModyfikacjaKinga Balawejder 2018-07-10
Data wygaśnięcia: Balawejder Kinga 2018-07-23
Urząd Gminy Łańcut
Urząd Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut , tel. (017) 225-22-64 , e-mail: bip@gminalancut.pl
Wygenerowano: 21 kwietnia 2019r. 08:19:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.